Iepirkumi

Rīkojums Par Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” iepirkumu plānu 2024.gadam, Iepirkumu plāns 2024.gadam

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veikto iepirkumu (iepirkuma identifikācijas Nr. BJCRSP2024/1) 24.05.2024. noslēgts līgums Nr.BJCRSP-24-73-lī “Autotransporta pakalpojumu sniegšana “Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšanai” ar SIA “Smārdes AL”, reģ. Nr.40003499051 par kopējo summu EUR 20595.00 (bez PVN).

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” iepirkums “Autotransporta pakalpojumu sniegšana Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšanai”, identifikācijas Nr. BJCRSP 2024/1 NOLIKUMS un pielikumi

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” iepirkums “Autotransporta pakalpojumu sniegšana Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšanai”, identifikācijas Nr. BJCRSP 2023/1 NOLIKUMS, 1.pielikums (PIETEIKUMS), 2.pielikums (Tehniskā specifikācija), 3.pielikums (FINANŠU PIEDĀVĀJUMS), 4.pielikums (Transportlīdzekļu saraksta forma), 5.pielikums (LĪGUMA PROJEKTS ID Nr. BJCRSP 2023/1)

Pamatojoties uz publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veikto iepirkumu (iepirkumu identifikācijas Nr.BJCRSP 2023/1) 30.03.2023. noslēgts līgums Nr.BJCRSP-23-22-lī “Autotransporta pakalpojumu sniegšana “Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšanai” ar SIA “Smārdes AL”, reģ. Nr.40003499051 par kopējo summu EUR 21937,00 (bez PVN).

2023. gada Iepirkumu plāns

2022. gada Iepirkumu plāns

2022. gada 08.septembris. Saņemts ziedojums EUR 2400.00 (divi tūkstoši četri simti Euro un 00 centi) vērtībā no SIA “Eltex” ar mērķi BJC “Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības skolotājas Ināras Kunigas metodiskā darba – grāmatas “Rušenicas pilskalns” izdošanai (materiāla rediģēšana, maketēšana, iespiešana), labās prakses popularizēšanai un mācību procesa uzlabošanai.

Saņemts dāvinājums/ziedojums – Mikroautobuss VW Caravelle no biedrības “POSSUM” 1800 EUR vērtībā ar mērķi BJC “Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai.


COVID-19 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, IKSD Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu – piešķir atbalstu SIA “KAFE SERVISS” (Reģ.Nr.40003419037) par 2020.gada jūnija mēnesi.