Iepirkumi

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” 2022. gada IEPIRKUMU PLĀNS.

2022.gada 08.septembris. Saņemts ziedojums EUR 2400.00 (divi tūkstoši četri simti Euro un 00 centi) vērtībā no SIA “Eltex” ar mērķi BJC “Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības skolotājas Ināras Kunigas metodiskā darba – grāmatas “Rušenicas pilskalns” izdošanai (materiāla rediģēšana, maketēšana, iespiešana), labās prakses popularizēšanai un mācību procesa uzlabošanai.

Saņemts dāvinājums/ziedojums – Mikroautobuss VW Caravelle no biedrības “POSSUM” 1800 EUR vērtībā ar mērķi BJC “Rīgas Skolēnu pils” audzēkņu pārvadāšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai.


COVID-19 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, IKSD Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu – piešķir atbalstu SIA “KAFE SERVISS” (Reģ.Nr.40003419037) par 2020.gada jūnija mēnesi.