Uzmanību! No 01.09.2010. jauna līdzdalības maksājuma samaksas kārtība!

 1. Līdz 2010.g. 26.septembrim VISIEM  Skolēnu pils audzēkņiem jāslēdz LĪGUMS par dalību pulciņos un līdzdalības maksājumu!
  • Līgumus 2 eksemplāros izsniegs skolotājs, mājās kopā ar vecākiem tas jāaizpilda un VECĀKIEM jāparaksta.
  • Ja audzēknim ir vairāk kā 18 gadu, līgumu paraksta viņš pats.
  • Līguma 1 eksemplāru obligāti iespējami ātri  jāatdod skolotājam, otrs paliek vecākiem.
  • Pēc līguma slēgšanas, skolotājs izdalīs katram audzēknim personīgu maksājuma kvīti (ar konkrētā audzēkņa datiem) par līdzdalības maksājumu.
 2. Līdzdalības maksājums jāveic par 1.mācību pusgadu līdz 15.oktobrim PĒC MAKSĀJUMA KVĪTS SAŅEMŠANAS, precīzi norādot maksājuma kvītī minēto maksājuma mērķi (precīzi uzrakstot kvītī minēto!)!
   

  • Ja maksājumā nav norādīts precīzs maksājuma mērķis, maksājums nonāk kopējā Rīgas domes budžetā, bet audzēkņa vecākiem kopējā Rīgas domes maksājumu uzskaites sistēmā veidojas parāds (maksājums nenonāk RSP budžetā), kas ir pamats līguma laušanai ar audzēkņa  vecākiem.
  • Ja audzēkņa  vecāki nav veikuši līdzdalības maksājumu saskaņā ar saņemto maksājuma kvīti Rīgas domes maksājumu uzskaites sistēmā veidojas un krājas parādi, kas ir pamats līguma laušanai ar audzēkņa  vecākiem. Rīgas domes kopējā maksājumu uzskaitē fiksētie parādi var būt par pamatu atteikumam sniegt pašvaldības sociālo palīdzību, kā arī to atmaksa tiks pieprasīta jebkurā pašvaldības iestādē (skolas, pirmsskolas, mūzikas skolas, bērnu un jauniešu centri u.tml.), kur reģistrēts audzēknis un/vai viņa vecāki.
 3. Līdzdalības maksājuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzdalības maksājumiem un pārējie noteikumi:
   

  • Nolikums Par vecāku līdzdalības maksājumiem;
  • RĪGAS DOMES LĒMUMS 26.08.2008. Nr.4127 „Par Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta padotībā esošo interešu izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem ”.