Skolēnu pilī jau trešais zinātņu doktors

2011.gada 13.decembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē notika promocijas (doktora) darbu aizstāvēšana. Savu darbu „Līdzsvara spēju sekmēšana sporta kāpējiem” aizstāvēja Rīgas Skolēnu pils sporta tūrisma pulciņa interešu izglītības skolotāja Inga Liepiņa.

Sporta zinātnes promocijas padome aizklātā balsošanā ar rezultātu: par – 13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav piešķīra Ingai Liepiņai pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Inga uz Skolēnu pilī atnāca 11 gadu vecumā un uzsāka nodarbības sporta tūrisma pulciņā pie skolotājas Ināras Polozovas (tag. Rühle), pēc 2 gadiem viņu sāka trenēt skolotāja Māra Vilciņa (RD IKSD). Jau 14 gadus, kopš 1997.gada 1.septembra Inga ir Skolēnu pils sporta tūrisma pulciņa skolotāja. Inga ir arī Rīgas Interešu Izglītības metodiskā centra metodiķe sporta jomā un LSPA lektore. Daudzi Ingas bijušie audzēkņi arī šodien turpina aktīvi nodarboties ar sporta tūrismu, klinšu kāpšanu, vairāki nodarbojas ar industriālo alpīnismu, divi no audzēkņiem strādā par treneriem.

Skolēnu pils kolektīvs sirsnīgi sveic Ingu Liepiņu!

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece