LR IZM Gada balva pasniegta Skolēnu pils direktoram Jurim Bogdānovam

Ar patiesu prieku un saviļņojumu uzņēmām ziņu, ka Izglītības un zinātnes ministrijas gada balvu 2010 saņēmis mūsu Skolēnu pils direktors Juris Bogdānovs.

Juris Bogdānovs ir ilggadējs interešu izglītības iestādes vadītājs, viens no interešu izglītības entuziastiem, šīs sistēmas saglabātājs pārmaiņu laikos, talākattīstītājs un pilnveidotājs. Daudzus gadus Juris Bogdānovs ir veltījis lielākās interešu izglītības iestādes saglabāšanai, attīstībai, pilnveidei. Bērnu un jauniešu brīvais laiks, tā piepildījums ar saturīgām un audzinošām nodarbībām, to metodiskais, organizatoriskais un finansiālais nodrošinājums ir direktora darba uzmanības centrā. Bērnu un jauniešu patriotiskā, tikumiskā, estētiskā, pētnieciskā darbība, fiziskā audzināšana, kultūrvēsturiskā mantojuma apguve dažādos kultūrizglītības, sporta un tehniskās jaunrades pulciņos un kolektīvos ir uzdevums, kura realizēšanai Juris Bogdānovs mobilizē un motivē mūs, pedagogus.

Aktīvi darbodamies Latvijas Interešu izglītības direktoru  padomē, atbalsta  labākas pieredzes apgūšanu, visu jauno un radošo, realizē to ikdienas darbā.

Uzņemot Rīgas skolēnu pilī daudzas ārvalstu delegācijas, palīdz veidot pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē.

Direktoram ir svarīga nacionālo vērtību saglabāšana, iestādē atbalstot folkloristu kustību, tradicionālā tautas instrumenta kokles spēlēšanas attīstību un pilnveidošanu, veicinot vairāku koru  un tautas deju kolektīva  „Uguntiņa” darbību, tādējādi veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi, Dziesmu un deju svētku tradīciju turpināšanu. Rūpējoties par nacionālās identitātes saglabāšanu,  neaizmirst arī mazākumtautību tradicionālo kultūru vajadzības. Veicinājis integrācijas procesus – pulciņu nodarbībās paralēli mācību darbam audzēkņi no mazākumtautību ģimenēm apgūst valsts valodu. Izjūt sabiedrības vajadzības – aktīvi iesaistījies pirmsskolas izglītības iestāžu nepietiekamības problēmu risināšanā, atbalstot nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī regulāri atbalstījis jaunu un sabiedrībā pieprasītu pulciņu nodarbību ieviešanu un attīstīšanu.

J.Bogdānovs ir daudzu ES skolu partnerības projektu vadītājs. Atbalstot kolektīvu starptautiskos pasākumus un līdzdalību projektos ārpus Latvijas, palīdz nest Latvijas vārdu pasaulē.

Sadarbojas ar līdzīgām iestādēm ārpus Latvijas, pētījis šo iestāžu darbību, papildinājis zināšanas, labāko popularizēdams un ieviesdams savā darbā.

Ir aktīvs Latvijas Bērnu fonda valdes loceklis, atbalstījis pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām.

Veicinājis bērnu un jauniešu nometņu kustību.

Līdztekus mācību darbam, atbalsta, virza, iedvesmo, koordinē daudzus pilsētas, valsts un starptautiskus pasākumus, piedalās to organizēšanā un norisē.

Labs orators, konfliktu risinātājs, pozitīvas gaisotnes garants. Rūpējas par pedagogu darba apstākļiem, uzticas un ievirza jaunos pedagogus, veicina pozitīvu gaisotni kolektīvā, atbalsta un sekmē pedagogu profesionālo pilnveidi un  tālākizglītību.

BJC „Rīgas Skolēnu pils” pedagogi