Steidzami meklējam lietvedības pārzini (pilna slodze) no š.g. 4. jūnija uz NOTEIKTU LAIKU līdz 2018. gada decembrim.

 

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

aicina pieteikties uz vakanto amatu uz laiku:

Lietvedības pārzini

 

Prasības:

 • Vispārējā vidējā izglītība un kursi lietvedībā, personālvadībā vai augstākā izglītība,
 • vēlama profesionālā pieredze līdzīgā amatā,
 • latviešu, krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas,
 • lietvedības nolikuma un instrukcijas, Centra nolikuma, Centra darba kārtības, biroja tehnikas lietošanas noteikumu, dokumentu sastādīšanas un noformēšanas kārtības, darba aizsardzības, drošības un ugunsdrošības noteikumu zināšanas, veicamā darba organizācijas un citu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana,
 • labas iemaņas darbā ar biroja tehniku un labas datorprasmes,
 • prasme plānot un noteikt darbības prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pienākumi:

 • Reģistrēt “Rīgas Skolēnu pils” (turpmāk Centrs) adresēto un nosūtāmo korespondenci, iesniegumus, rīkojumus, noslēgtos līgumus;
 • Pieņemt un reģistrēt Centra iekšējos normatīvos aktus un Centra direktora rīkojumu projektus;
 • Sagatavot un pārbaudīt iesniegto Centra iekšējo normatīvo aktu un Centra direktora rīkojumu projektu atbilstību lietvedību reglamentējošo dokumentu prasībām;
 • Reģistrēt dokumentus Rīgas domes lietvedības informatīvajā sistēmā RDLIS
 • Izgatavot un apliecināt dokumentu kopiju un izrakstu pareizību;
 • Sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu vēstulēm un iesniegumiem par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • Nodrošināt Centra lietu nomenklatūrā iekļauto dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un praktisko izmantošanu;
 • Veikt Centra direktora apmeklētāju pieņemšanas kārtības saskaņošanu;
 • Sniegt informāciju un konsultācijas lietvedības un dokumentu vērtības ekspertīzes jautājumos Centra darbiniekiem;
 • Pildīt citus Centra direktora rīkojumus un uzdevumus savā kompetencē esošajos jautājumos.

Dokumentus – pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un vēlams rekomendācijas – līdz 25.05.2018. sūtīt uz e-pastu: bjcrsp@riga.lv, vai iesniegt Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99, Administrācijā. Tālruņi uzziņām 677848826, 29539205.