Starptautiskā konference „ĢIMENE. VARDARBĪBA EKRĀNMEDIJOS. LIKUMS.”

2012. gada 20. aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta, LU Teoloģijas fakultātes sadarbībā ar nevalstisko organizāciju ,,Ētikas Tilts Latvijā” organizētā starptautiskā konference „ĢIMENE. VARDARBĪBA EKRĀNMEDIJOS. LIKUMS.”

Konferencē piedalījās valsts izglītības, bērnu un ģimenes politikas veidotāji, izglītības iestāžu vadītāji, tajā skaitā IZM Valsts Izglītības satura centra un Rīgas bērnu un jauniešu centru pārstāvji, kā arī NVO un jaunatnes audzināšanas speciālisti, audiovizuālo mediju un atbildīgo ministriju, novadu un pašvaldību pārstāvji, augstskolu docētāji, studenti u.c.Konferencē uzstājās:

LU rektors, profesors M. Auziņš; UNESCO LNK ģenerālsekretāre D. Baltiņa; ĒTL valdes priekšsēdētājaa asoc. prof. L. Mauriņa; akadēmiķe Maija Kūle; Jānis Streičs, kinorežisors; Daina Markova, LTV; Amanda Gruze, LM Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore; Valdis Celms, semiotiķis; Leonija Vuss-Mundeciema, kinorežisore (Vācija); Edgars Kots, LTV ģenerāldirektors; rakstniece Eva Mārtuža; Juris Cālītis, mācītājs un profesors LU TF; Austris Grasis, Mag.phil.; Līvija Liepiņa, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore; Ilmārs Muuls, LEKA valdes priekšsēdētājs; Laila Rieksta-Riekstiņa, LM Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja; Astra Aukšmukste, IZM Valsts Izglītības satura centrs.

Konferences dalībnieki apsprieda dažādus aktuālus un sasāpējušos jautājumus, kā, piemēram, „Agresija mūsu saskarsmes ētikā, tās vēsturiskās saknes un jaunie dzinumi”, „Ģimenes vērtību atspoguļojums sabiedriskās televīzijas programmā”, „Internetā demonstrētās vardarbības izpausmes bērnu un pusaudžu attiecībās – vienlaikus upuri un varmākas”, „Virtuālās vardarbības specifiskās ietekmes nolieguma stratēģijas iemesli, to zinātniskais atspēkojums”, „Jaunie mediji un tradicionālā televīzija. Vērtību platformas nākotnē. Piedāvājumi un izvēles.”, „Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens, iespējamā atbalsta un korekcijas metodes. Ekrānmediju loma agresivitātes kāpināšanā”, „Valodas pielietojums plašsaziņas līdzekļos kā vardarbības veids pret ģimeni, tautu, valsti”, „Ģimenes aizsardzība Latvijas normatīvajos aktos – esošais un vēlamais”, „Platjoslas internets – progress vai draudi sabiedrībai”.

Konferences noslēgumā izvērsās plašas, interesantas diskusijas, tika nolasīta konferences rezolūcija, notika aktīva tās apspriešana un pieņemšana.

Ar referātu konspektiem, konferences materiāliem var iepazīties:

http://www.etikastilts.lv/konference_parskats_2012/

Iveta Freimane,

Rīgas Skolēnu pils direktora vietniece