Paziņojums par Iepirkuma lēmumu Publicēšanas datums – 23.02.2016

Uz 2016.gada 19.februāra plkst.17.00 Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā “Biroja preču piegāde Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” mācību darba un ikdienas darba nodrošināšanai” (identifikācijas numurs BJCRSP2016/02) tika iesniegts 1 piedāvājums:

SIA „Rimpeks KP” – iesniegts 2016.gada 19.februāra plkst.16.22.

 

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma noformējums, atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un iesniegtie preču paraugi atbilst izvirzītajām prasībām.

 

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), izmantojot LR Ministru kabineta noteikto kārtību komisija pieprasījusi un saņēmusi e-izziņas, ka SIA „Rimpeks KP”:

  1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
  2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, proti, 2016.gada 23.februārī, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150euro;

 

Komisija nolemj:

Izvēlēties par uzvarētāju Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Iepirkuma “Biroja preču piegāde Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” mācību darba un ikdienas darba nodrošināšanai” (identifikācijas numurs BJCRSP2016/02) pretendentu SIA „Rimpeks KP”.