Paziņojums par Iepirkuma lēmumu Publicēšanas datums – 19.01.2016.

Uz 2016.gada 15.janvāra plkst.17.00 Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā “Degviela BJC „Rīgas Skolēnu pils” autotransportam 2016.gadam” (identifikācijas numurs BJCRSP2016/01) tika iesniegts 1 piedāvājums:

  • SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” – iesniegts 2016.gada 14.janvāra plkst.12:20.

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma noformējums, atlases dokumenti un tehniskais piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām.

 

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), izmantojot LR Ministru kabineta Ministru kabineta noteikto kārtību komisija pieprasījusi un saņēmusi e-izziņas, ka SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”:

  • nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts – no Uzņēmumu reģistra;
  • nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm valstī pārsniedz 150 euro – no Valsts ieņēmumu dienesta vai Latvijas pašvaldībām.

Komisija nolemj:

  • Izvēlēties par uzvarētāju Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Iepirkuma „Degviela BJC „Rīgas Skolēnu pils” autotransportam 2016.gadam” (identifikācijas numurs BJCRSP2016/01) pretendentu SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”.