Paziņojums

1. Iznomājamais objekts.

1.1.Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” (turpmāk – Centrs), iznomā Centra telpas Rīgā, Barona ielā 99 ar kopējo platību 116,20 kv.m.,

kafejnīcas izvietošanai Centra pagrabstāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt centra audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 10.00 līdz plkst.20.00, darbības termiņš no kalendāra gada 1.septembra līdz 1.jūnijam.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

1,20 EUR/kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1.5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2014.gada 08.janvārim plkst.16.00, Rīgā, Barona ielā 99,  Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” administrācijā, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________Ls/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. Pa mob. 27006027, Jāzeps Pastors, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā.

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

iznomāšanas komisija