BJC „Rīgas Skolēnu pils” 70 gadu jubilejai veltītais turnīrs badmintonā

BJC „Rīgas Skolēnu pils” 70 gadu jubilejai veltītais turnīrs badmintonā

N O L I K U M S

I. Mērķis un uzdevumi

1. Popularizēt badmintonu kā sporta veidu un aktīvās atpūtas  sastāvdaļu.

2. Paaugstināt dalībnieku meistarību .

3. Noskaidrot spēcīgākos  sportistus šajā sporta jomā

II. Laiks un vieta

5. Turnīrs badmintonā (turpmāk- sacensības) notiek 2011.gada 20.februārī plkst.11.00

Olimpiskajā sporta centrā , Grostonas ielā 6 b, Rīga.

III. Organizatori

6. Sacensības organizē BJC “Rīgas Skolēnu pils” un vada  tiesnešu kolēģija sadarbībā  ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk-pārvalde)

Atbildīgais par sacensību norisi  Arnis Šefers.

IV. Dalībnieki

7. Sacensībās piedalās interešu  izglītības iestāžu audzēkņi un citi interesenti ( turpmāk – dalībnieki) šādās meistarības  grupās:

7.1. A grupa (treniņnodarbību stāžs līdz 2 gadiem);

7.2. B grupa (treniņnodarbību stāžs līdz 1 gadam)

7.3. C grupa (treniņnodarbību  stāžs no 2010.gada 1.septembra)

V. Sacensību norise, noteikumi

8. Sacensību sākums 10.00;

8.1.  no plkst 10.00-10.15- pieteikumu iesniegšana;

8.2.  no 10.15-10.45 – izloze;

8.3.  11.00-spēļu sākums.

9. Sacensības notiek pēc starptautiskajiem BWF noteikumiem.

VI. Tiesneši, vērtēšana

10. Sacensības vada  BJC” RSP „izveidota un apstiprināta tiesnešu kolēģija.

11. Spēles  uz laukumiem tiesā sacensību dalībnieki paši.

12 Sacensības notiek vīriešu un  sieviešu vienspēlēs(neliela spēlētāju skaita gadījumā grupas var tikt apvienotas).

VII. Apbalvošana

13.Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā apbalvos ar balvām un diplomiem

VIII. Pieteikšanās

14. Iepriekšēji pieteikumi jāiesūta līdz 2011.gada 15.februārim elektroniski A.Šeferam

arnissefers@inbox.lv

15.  Rakstiski pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā  20.februārī līdz plkst.10.15

16. Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati, grupa, iestādes nosaukums.

IX. Papildus informācija

17. Dalībniekus ar inventāru nodrošina paši (bumbiņas) .

18. Ar ielas apaviem zālē ienākt nedrīkst.

 

A.Šefers mob. Tel.  26403261

arnissefers@inbox.lv