Iznomājam 2 kv.m. telpu 1 (viena) veselīgu uzkodu automāta un 1 (viena) karsto dzērienu automāta izvietošanai.

Iznomājam 2 kv.m. telpu 1 (viena) veselīgu uzkodu automāta un 1 (viena) karsto dzērienu automāta izvietošanai.

Pielikums

Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils

24.01.2020. Protokolam Nr.BJCRSP-20-1-pro

Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, K.Barona ielā 99, kadastra apzīmējums Nr.01000270054001, ar kopējo platību 2 kv.m. 1 (viena) veselīgu uzkodu automāta un 1 (viena) karsto dzērienu automāta izvietošanai.

2. Mērķis, nosacījumi.

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 80,55 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Noteikto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2020.gada 05.februārim, plkst.12.00, Rīgā, K.Barona ielā 99, 113.kab. lietvedei, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.

7. Papildus informācija:

7.1. J.Pastors,  direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, mob.t. 27006027.

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” iznomāšanas komisija.