Noslēdzies Rīgas Skolēnu pils pirmās Arheoloģijas skolotājas Stefānijas Urtānes ( 05.10.1926. -17.10.2021.) garais un darbīgais mūžs.

1965. gadā Stefānijas Urtānes vadībā Rīgas Skolēnu pilī darbu uzsāka Jauno arheologu (novadpētnieku) pulciņš, kuru viņa vadīja līdz 1976.gadam.

Pulciņa nodarbībās audzēkņi apguva  Latvijas senvēsturi,  vasarās divas – trīs nedēļas piedalījās  skolotājas vadītajos arheoloģiskajos izrakumos, apgūstot arheologam nepieciešamās lauku darba iemaņas.

Daudzi skolēni pulciņā sāka darboties mācoties pamatskolā un turpināja to visus vidusskolas gadus. Bet katrs, kas piedalījies vasaras ekspedīcijās, tās atceras mūžam. Darbs izrakumos nav viegls – velēnas norakšana ar lielajām lāpstām, rūpīga kultūrslāņa un objektu (celtņu, pavardu, krāšņu, apbedījumu) atsegšana, strādājot ar sīkajiem darbarīkiem, pēc tam izpētīto laukumu aizbēršana. Neskatoties uz to, ekspedīcijās aizvadītais laiks visiem ir bijis visinteresantākais, aizraujošākais un romantiskākais.

Izrakumi Daugmales un Aizkraukles senvietu kompleksā bija Stefānijas Urtānes laiks, kad ekspedīcijas vadītājs bija viņas dzīvesbiedrs dr. hist. Vladislavs Urtāns (04.01.1921. – 26.07.1989.).  Madalānu pilskalna, ciema un kapulauka izpētes laiks ir cieši saistīts ar Skolēnu pils arheoloģijas pulciņu. S. Urtāne 1976. gadā uzsāka darbu Republikāniskajā jauno tūristu stacijā, kur arī nodibināja arheoloģijas pulciņu. Abu iestāžu pulciņi uzturēja ciešus kontaktus – Gaiziņkalnā organizētās kopīgās ziemas un pavasara nometnēs, ekskursijās, sākotnēji arī ekspedīcijās.

Kādreizējie pulciņa dalībnieki strādā dažādās jomās, t.sk. vēstures jomā, bet ir arī tādi, kas savu dzīvi veltījuši tieši arheoloģijai. Stefānijas Urtānes audzēkņi–arheologi – Juris Urtāns, Ināra Kuniga (Briede), Jānis Asaris, Mārtiņš Lūsēns.  Pulciņš Rīgas Skolēnu pilī turpina darboties, nomainījušās vairākas pulciņa dalībnieku paaudzes un tagad  audzēkņu vidū ir arī kādreizējo jauno arheologu bērni un bērnu bērni.

Paldies Stefānijai Urtānei par sniegto devumu jauniešu izglītošanā, viņu profesionālajā orientācijā un ieguldījumu Latvijas vēstures izpētes nodrošināšanā!

Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,

Bet stunda nolikta bij dvēselei,

Kad mieru rast.

(Rainis)

Pateicībā par arheoloģijas nozarei veltīto mūžu –

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” kolektīvs.