Latvijas skolu muzejnieku tikšanās

Tradicionāli, kā katru gadu janvāra sākumā, 9. janvārī uz „Pateicības pēcpusdienu” pulcējās Rīgas un Latvijas Republikas skolu skolotāji – muzeju vadītāji, lai novērtētu padarīto un pārspriestu nākotnē veicamo.

Vienmēr mūsu tikšanās reizēs piedalās arī viesi – šoreiz Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes Iniciatīvu centra audzināšanas darba koordinēšanas departamenta direktore Evija Pelša. Pasākuma mērķis bija novērtēt skolu muzeju padarīto darbu, gan konkursā „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī”, gan analizēt skolotāju veikumu un dalību kvalifikācijas celšanas kursos, gan arī atzīmēt skolu muzeju biedrības desmito gadadienu.
Pasākuma ievaddaļā skolu muzeju biedrības valdes pirmā priekšsēdētāja Aina Elita Zumente (Skolēnu pils, Rīgas Skolu muzejs) sveica visus dalībniekus Jaunajā gadā un biedrības desmitgadē. Viņa izteica pateicību ikvienam, kurš atrada iespēju šodien piedalīties, jo skolotājiem šī bija darbadiena skolā, kur nācās izkārtot mācību stundas lai būtu šeit – muzejnieku svētkos. A.Zumente nolasīja apsveikuma telegrammu no Eiropas projektu vadītājas Anitas Jākabsones, kura 1998. gadā bija Latvijas Skolu muzeju asociācijas izveidošanas iniciatore. Tajā teikts:
„Skolu muzejnieki, apbrīnojamā radošo ideju, stiprā gara un tautas sirdsapziņas cilts! Apbrīnoju Jūsu izturību, enerģiju un atbildību vēstures saglabāšanā, tradīciju uzturēšanā un paaudžu vienošanā. Skola ir vide, kur sākas Dzimtene un patriotisms. Turieties! Veselību, sabiedrības mīlestību un valdības atbalstu! Dziļā cieņā Anita Jākobsone. P.S. Es arī jūtos pagodināta šajā desmitgades svētku reizē, jo šūpuli jums uzkāru, bet, piedodiet, auklēt un audzināt nesanāca.”
Klātesošie ar aplausiem uzņēma šo sirsnīgo apsveikumu.
Lai ikviens tikšanās dalībnieks saņemtu šajā reizē kvalitatīvu izdevumu „Skolas muzejnieks”, kurā lasāms arī IZM ministres Tatjanas Koķes apsveikums muzejniekiem, lielu darbu bija ieguldījis Skolēnu pils, Rīgas skolu muzeja darbinieks Jānis Robežnieks. Katrs dalībnieks saņēma simbolisku dāvaniņu, pašgatavotu eņģeli ar vēlējumiem un apsveikumu.
IZM VJIC audzināšanas darba koordinēšanas departamenta direktore Evija Pelša sniedza informāciju par VJIC veikto darbu projektā „Par Latvijas valsts 90. gadadienu”, informējot par VJIC iecerēm nākotnē.
Varu darīt zināmu, ka atskaites periodā kvalifikāciju skolu muzeju vadītāju kursos cēluši 92 skolotāji, tajā skaitā 36 no Rīgas skolām. Ņemot vērā, ka patlaban Rīgā ir 47 skolu muzeji – tas ir labs rādītājs. Sadarbībā ar Jelgavas Valsts ģimnāziju un šo pasākumu tika sagatavota izstāde, kas bija veltīta Jāņa Grestes darbam, kas ir ieskaņa muzeju biedrības simtgades pasākumiem, kas notiks 2012.gadā. Demonstrējām Rīgas Skolu muzeja stendu par darba virzieniem un saturu.

Rīgas skolu muzeju pedagogu metodiskās apvienības vadītāja,
Rīgas Skolēnu pils, Rīgas Skolu muzeja metodiķe
Zinaida Soboļeva